سایت معاونت تحقیقات به علت ارتقاء و تغیر پوسته غیر فعال میباشد و ظرف مدت 48 ساعت فعال خواهد شد - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه